Affiche de la table ronde du 1er octobre 2016 au musée du quai Branly - Jacques Chirac Affiche pour la présentation du film intitulé Première partie : Le projet, Lionel Rossini, 2017

Apëipotpï

Tala wajana, apalai tamutpë omi apëipotpï tom apëhëmëhe eitop? Tëlenma eitoponpë pëk tëmaminamo pakolon tom kënehehe imëkïtpï tom ? Upakënma helë apëipotpï tom elaimane Wajana, Apalai tom, ëitëlenma mëlë kom eneimëtop. Helë SAWA nïlï kunëtïlï. Ela-elamanëhtau ëhema me kunehak mëlë. Helë apëipotpï tom emna kuneneimë, Pahi po eitoponpë pëk tëmaminamo pakolon tau (CNRS). Kole kunehak ëlemitpë tom, tëkalëhamo, eitopnpë, omitpë, luwe, tawake einëhtau kajak katpë, ëwutë kajakën tom kole mïja tïwëlën tom.

Emna kunipanakmaimë, kunimilikëmë, kunisak kaimë tom palasisi omi jau hunwa mëlë komotpë.

Ëtïlëptë

Ëtïlëtpë aklamatop palon tau (musée) Kajen, Pahi po hunwa, akena me eputoponpë man tom mïnpalëtpë pona lëken kunehak emna. Mëlë mïnpalëtpë tom pona kunehak emna, tolopït pupotïnpë tom po hapon lëken kunehak emna. Malalë, tëpijamo eputoponpë mïnpalëtpë tom lëken kunehak mëlë kom.

Pampila tïtïpkahem emna kunimilik tïwëlën kom mïnpalëtpë ehet tom tuwalë ëtïlëmëtop me hunwa. Malalë, peitopit upak eitoponpë pëk tuwalonu me man helë. Malalë wantë ikatop komehnë man. Helë pampila ïlïtpë ehet mëlë Ïtëneimëk-kunolo.

Moloinë, emna kunene kolehnënma wajana, apalai mïnpalëtpë tom, emna kunïlï pëtuku tala tïtoponpï tom milikëmëne, kuneheptëimë tom hunwa kuwomi kom jau.

watau, amoleman enï apuwatop

SAWA nïlï amoleman me enï apuwatop ewa ïne (portail numérique), wajana apalai palasisi hunwa omi jau man.

Kuweitop kom ailë anon emna kunisanop. Emna kunisahkaimë helë omi eitop pëk ekalëtop, omi ihjan tom emna kunïlï ulë kuwomi kom esike.

Affiche de la conférence du 16 juin 2017 à Awala (Guyane française)