Imomïtpïtom


Talë ëhmelë imomïtpï tom, ikuptë ëtïlëtpë, omitpë, ëtïlïtpë, tënehamo man kom molo.