Upi

191 items

Ëhekuptëtop po ëtawok top

Lapiju mawu ekumïpëk

Kolome Pilima

Pilima emït

Ëtat kapïpëk

Malikau ulu pïkapëk

Opoya pëne uhmopëk

Wëlïham ulu ewuhkatop po

Tïpïti satanme tïtëpëk

Wajana peinom ëhempatak

Wëlïham ulu ewuhkapëk

Kamina/Mapë

Wajana peinom

Ëtuktop ïtop

Omi apëipopëk

Eluwa kom tëwëhalëpëk toponkai

Haiwë hamele jau

Sankana pakolo alemapëk

Pilima emït

Eluwa kom wapot mitau

Pilima kason katop

Pilima ëkëjuimë pampilan

Pilima ëkëjuimë pampilan