Ihpeman

Danse, village de Yanamale

Carbet, village de Taponte

Homme faisant un ciel de case, Taponte, Itany

Wajana Maluwat pata

Wajana waluhma tom Alewuikë Patalï

Ololi ke tëmjahem imjata

Ololi ke tëmjahem imjata

Aletanikwalï wajana

Wajana patau ëtïlë pëk eitop pakolon

Alewuikë patau imjata

Aletanikwalï wajana

Maluwat patau onotjana

Wajana imjata

Wajana wëlïi tïmumkujem

Aletanikwalï ëwutë ïlïtpon man umïtïnme, Alewuikë

Wajana tupkan

Janamale patalï onotjana

Ololi pumo amikne

Alewuikë ïlïtpë

Aletanikwau onotjana pata, Maluwat

Maluwat patalï tom

Wajana patau pakolo ëhmomtop

Aletanikwalï wajana imjata

Aletani ekunpo wajana