Ihpeman

Chasse au pécari et enfant devant les boucans

Danse, village de Yanamale

Danse, village de Yanamale

Danse, village de Yanamale

Uwatop, Yanamale patau

Danse, village de Yanamale

Danse, village de Yanamale

Wajana Maluwat pata

Wajana waluhma tom Alewuikë Patalï

onotjana ololike tëmjahem

Onotjana ololike tëmjahem

Wajana onotjana Aletanikwalï

Ëwutë wajana ëtïlë pëk eitop

Imjata wajana onotjana Alewuikë patalï

Aletanikwalï onotjana

Maluwat patau onotjana

Onotjana waluhma

Onotjana wëlïi mule malë

Aletanikwau onotjana umïtïn, Alewuikë

onotjana wajana tom tupke

Janamale patalï onotjana

Wajana ehuwa ololi pumo amikupëk

Eheptëtopomïn (Peitopït)

Alewuikë ïlïtpë

Aletanikwau onotjana pata, Maluwat

Maluwat patalï tom