Zupi

1634 items

Ikohmamtop alumamtop

Aluma tamume

Jolok tamu ekalëtop

Eensematoponpo

Tukusipan ïne tamok

Mïmnë Pakolo epetop

Ëpëhumë eitoponpë

Wëtëpïnïtpë upak aptau

Ikïphakan ïmëpëk alimi wëne lëken

Simalaimë eitoponpë

Jolok pawana tïlëmëphe

Mase Tïlïjo kaikui katïp tëweihem

Juje wëtoponpë

Ipo wëtpon ekalëtop

Kulum, awïla tom ekalëtop

Ëlewelïimë ëtën

Wajana ulumna aptau palepï pëk itëtpï