Zupi

1634 items

Haiwë samereu ao

Sankana tapyi ary rinko

Pirima enmyty

Orutua kon osuntop po

Tyrihpyry enenko toto

Turekoka me watopo

Pirima kuh paroh katopo

Pirima okoimo papeny

Pirima okoimo papeny

Sawa_VersionCourte

Turine pariman ao

Rue kuhtopo

Pirima okoimo papeny

Nohpo orutua maro kataori aronko

Rue me watopo

Pirima kuh paroh katopo

Oremi atokotyhpo eremikatopo

Maxipuri katopo, Kanawa katopo

Ritononpo papeny

Kuri-kuri arokyry

Poeto nyhmatopo

Tahsemy eremiry