Zupi

1634 items

Etypohtop po eukuru entopo

Rapiu mauru ehpoinko

Pirima kohrame

Pirima enmyty

Otuato kanehtonko

Marikau wyi pikanko

Opoja pone etapanko

Nohpo ton wyi euhkanko

Typyti puroh anko

Rue etonanomo

Ajana poenon osenpataka

Nohpo ton wyi euhkanko

Myxi ke tomahponke

Rue me watopo

Ajana poenon

Xinukutuh kary me

Otuhtoh ritopo

Omi apoiponko

Turekoka apoiponko

Orutua kon topoh kase ytonko

Manfred Rauschert : Aparai ajana maro 1951-1979