Zupi

191 items

Etypohtop po eukuru entopo

Rapiu mauru ehpoinko

Pirima kohrame

Pirima enmyty

Otuato kanehtonko

Marikau wyi pikanko

Opoja pone etapanko

Nohpo ton wyi euhkanko

Typyti puroh anko

Ajana poenon osenpataka

Nohpo ton wyi euhkanko

Ajana poenon

Otuhtoh ritopo

Omi apoiponko

Orutua kon topoh kase ytonko

Haiwë samereu ao

Sankana tapyi ary rinko

Pirima enmyty

Orutua kon osuntop po

Pirima kuh paroh katopo

Pirima okoimo papeny

Pirima okoimo papeny