Zupi

236 items

Epïiwatpï

Mekuja kapunak ëpïi ïtop

Meku ëtapkëlë

Kulum ëhanukutpë

Kujuli eitoponpë

Wewe ilëmëpïtpï ekïnpï kulima

Wïwï anïmtoponpë

Mïnpalë kuwamai alëtpon wajanahtak

Ulu ïpotpon omopala

Alumamtop tawun pepta malon

Kutoimë eitoponpë

Kumap malë wajana eitoponpë

Këlinkëli wajana malë pïtatpë

Kalipono jakin mule jana

Akalima ëtat ïpotpon

Kujali mumkë pëk enmapotpï wewejak

Kunumusi nëmëtpë

Wajana anuktatpë pëinëkë me

Ilipe anuktatpë kapasi me

Utatïtpï ekalëtop