WATAU apuwatop

WATAU - katop (W- wajana, A-apalai, T-tuwalonu, A- apëipotpï, U- upak)

Helë apuwatop (portail) kunëtïlï wajana, apalai peinom wantë katop me. Malalë pihtële wajana katop ïlïtpë me man. 2016 poinë maminumtop kunëtïlï 2019 pona man enoktop kawëna iwëtapësi pona tïtop. Wajana, apalai tom lë maminunpë ëtakëlë kalipono tom, malë eitoponpë palansuman lon Pahi po. Ajau man eitoponpë tom, omi upitop, kole tïwë-tïwëlën tom omi jau man hunwa. Ëhelowau lo po tëweihamo me man tot kalaiwa, sulinam, kujan hunwa. Ëhelowau me man pakolo maminumtop eitoponpë , ëtïlëtpë aklamatop tom tau maminumtop hunwa. Hemalë peitopït kalipono katïp tëwëtïhe, ihjan ëtï kom jau enetop tomohpe tëwëtïhe esike helë ïtop kunepohnë ipëkëhe. Helë kom jau ineneimë kom me, iwetuwalonumatop, itenkapamïla iweitop malë.

Université Paris Nanterre - Labex Les passés dans le présent, laboratoire d’excellence

Upak eitoponpë hemalë pona. Talë man hakënehnë pakolo eitoponpë pëk tëmaminamo katop. Apëipotpï tom aklamatop. Akon mëlë loh-talïtpë eneimëtpï tom pëk tëmaminamo naklamatop pakolon. Helë kom tau maminumtop tom man kolenma. Ipanakmaimëtop, ëtïlïtpë eneimëtop tom hunwa. Malalë kunehak ëhepatop tëneheme tïhem apëipotop, tïtop pëk malë. Kawëna ëtupjak enoktop tom ïtop tom malë ëtuwalonumatop.

 

I- Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC) et ses équipes du Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM) et du Centre d'enseignement et de recherche en ethnologie amérindienne (EREA). Helë tau kunehak ëhepatop ehtuwalonumatop malë epitea jak tïhamo tom pëk. Malalë tala isanoptop anon tom eitop pëk malë.malalë apëipotpï tom panakmaimëtop hanoptop tom malë.

 

II- Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès (MAE). Helë tau kunehak ëhepatop tëneheme tïhem apëipotop, tïtop pëk malë. Helë tau kunehak ëtïlïtpë tom ëneimëtop malë.

 

Le projet en vidéo

Film sur le projet SAWA au musée du quai Branly - Jacques Chirac par Lionel Rossini

Tënon ëwutë

Cartographie du territoire wayana-apalaï
Ce projet de carte a pour objectif de cartographier les villages wayana et apalaï passés et actuels sur l'ensemble de leur territoire (Brésil, Guyane française, Suriname).