Naemana


tamis à farine de manioc

Nohpo orutua maro kataori aronko

Sankana tapyi ary rinko

Otuato kanehtonko