Naemana


Kujuli eitoponpë

Tamok pakolo ïtop

Kulum, awïla tom ekalëtop

Ipo wëtpon ekalëtop

Mase Tïlïjo kaikui katïp tëweihem

Upak pïlëwumna apatau

Wëlïi wajana ëkëjuimë malë