Naemana


Alimiimë ekalëtop

Ewalunpamtop aptau eitop

Ëkëjuimë pïlëu ekalëtpon

Tamok pakolo ïtop

Wajana ulumna aptau palepï pëk itëtpï

Ëlewelïimë ëtën

Kulum, awïla tom ekalëtop

Juje wëtoponpë

Mase Tïlïjo kaikui katïp tëweihem

Jolok pawana tïlëmëphe

Simalaimë eitoponpë

Ikïphakan ïmëpëk alimi wëne lëken

Wëtëpïnïtpë upak aptau