Naemana


Utatïtpï ekalëtop

Ilipe anuktatpë kapasi me

Wajana anuktatpë pëinëkë me

Kunumusi nëmëtpë

Kujali mumkë pëk enmapotpï wewejak

Akalima ëtat ïpotpon

Kalipono jakin mule jana

Këlinkëli wajana malë pïtatpë

Kumap malë wajana eitoponpë

Kutoimë eitoponpë

Alumamtop tawun pepta malon

Ulu ïpotpon omopala

Mïnpalë kuwamai alëtpon wajanahtak

Wïwï anïmtoponpë

Wewe ilëmëpïtpï ekïnpï kulima

Kujuli eitoponpë

Kulum ëhanukutpë

Meku ëtapkëlë

Mekuja kapunak ëpïi ïtop

Epïiwatpï

Pakilaimë wëtpë

Jorokohpihpyry

Nunuwë ekalëtop

Walumamtop mëlë kohmamtop

Tamok enetoponpë