Naemana


Xinukutuh kary me

Ajana poenon

Rue me watopo

Myxi ke tomahponke

Nohpo ton wyi euhkanko

Ajana poenon osenpataka

Rue etonanomo

Typyti puroh anko

Nohpo ton wyi euhkanko

Opoja pone etapanko

Marikau wyi pikanko

Otuato kanehtonko

Pirima enmyty

Pirima kohrame

Etypohtop po eukuru entopo